قوانین و آئین نامه ها

قوانین داخلی و آئین نامه ها


آیین نامه استخدامی هیأت علمی-۲۷۳۲۹۸-۱۵ مورخ ۲۷-۱۲-۹۰
 آئين نامه استخدامي اعضاي غيرهيئت علمي -اجرا از ۲۷-۶-۹۷ نسخه دانشگاه شريف
 مصوبه هيات رئيسه ۱۴۰۰-۶- افزايش هزينه هاي ارزي و ريالي فرصت مطالعاتي در سال ۱۴۰۰
شيوه نامه فرصت مطالعاتي مورخ ۰۷-۰۶-۹۰
 آیین نامه فرصت مطالعاتی برا ی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۳۰-۰۶-۸۹
دستور پانزدهم-حد نصاب معاملات
دستورالعمل نحوه واگذاری تنخواه

قوانین عمومی و آئین نامه ها


بخش نامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای

بخشنامه ۱۲۱۰۱ ۹۹ ۱۰۰۰ مورخ ۲۰ ۱۲ ۹۹ تنقيح و تلخيص ضوابط بيمه اي مقاطعه كاران
دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور( نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب )

قانون برنامه توسعه کشور

برنامه ششم رسمی توسعه
قانون برنامه ششم توسعه

قانون بودجه و ضوابط اجرایی بودجه

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۰
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۰-اصلاحيه
قانون بودجه سال ۱۴۰۰
 آئین نامه اجرایی ماده (۴۲)_قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اعتبارات پژوهشی
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

مالیاتی

دستور العمل بكارگيري شماره اقتصادي موديان مالياتي- ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم
قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳۱-۴-۹۴ قابل اجرا از ۱-۱-۹۵
قانون اصلاح ماده (٨۶) قانون مالیات_های مستقیم-قابل اجرا از ۱۱-۰۵-۹۶

ممنوعیت خرید کالاهای خارجی

تصویبنامه سال ۹۳ ۲۶۷۲۵
تصویبنامه سال ۹۴ ۶۳۶۱۳
تصویبنامه سال ۹۶ هـ۵۳۷۸۶ت ۴۲۸۳۹
تصویبنامه سال ۹۷ هـ۵۵۵۳۵۰ت ۱۸۷۷۴
فهرست ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي داراي مشابه توليدات داخلي تصويب نامه شماره  ۱۴۵۳۵۹ مورخ ۲۳-۰۷-۹۰
قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب  ۰۲-۰۳-۹۸

بخشنامه تعيين نصاب معاملات ۱۴۰۰
قانون محاسبات عمومي مصوب ۱-۶-۶۶