اداره دریافت پرداخت
آقای غلامی
رئیس اداره
تلفن :   ۶۶۱۶۴۴۵۶
خانم علیزاده
معاون اداره و مسئول حقوق و دستمزد
تلفن :    ۶۶۱۶۴۴۵۱
خانم بابایی
مسئول رسیدگی به امور قراردادها
تلفن :  ۶۶۱۶۴۴۵۳
خانم مهدیانی
مسئول رسیدگی به امور قراردادها
تلفن :  ۶۶۱۶۴۴۴۸
خانم عقیقی
مسئول حساب های درآمد اختصاصی
تلفن :  ۶۶۱۶۴۴۵۹ 
آقای سلیمانی
مسئول امور حقوق بازنشستگان و پسا دکترا
تلفن :  ۶۶۱۶۴۴۴۸
آقای قاسم زاده
مسئول صدور گواهی ضمانت بانکی
تلفن :  ۶۶۱۶۴۴۷۱ 
خانم توسلی
مسئول صدور چک
تلفن :  ۶۶۱۶۴۴۵۴ 
آقای رامهرمزی
متصدی امور بایگانی و امین اموال
تلفن :  ۶۶۱۶۴۴۸۶ 
آقای روحی
متصدی امور بایگانی
تلفن :  ۶۶۱۶۴۴۸۶