اداره رسیدگی
خانم رضاعلی
رئیس اداره
تلفن :     ۶۶۱۶۴۴۱۸
خانم اکبری
مسئول رسیدگی به اسناد مالی
تلفن :  ۶۶۱۶۴۴۸۸   
خانم زمانی
مسئول رسیدگی به اسناد مالی
تلفن :  ۶۶۱۶۴۴۷۹
خانم منصوری
مسئول رسیدگی به اسناد مالی
تلفن : ۶۶۱۶۴۴۱۶ 
خانم نجفی
مسئول رسیدگی به اسناد مالی
تلفن :  ۶۶۱۶۴۴۱۶