عاملین مالی
آقای بابایی
عامل مالی معاونت پژوهش و فناوری، مدیریت ارتباط با صنعت و مرکز خدمات آزمایشگاهی
  ۶۶۱۶۴۱۵۴
​​​​​​​ ۵۴۷۹۷۰۰۰
خانم محمدی
عامل مالی معاونت دانشجویی، معاونت فرهنگی و فوق برنامه و مدیریت تربیت بدنی
 ۶۶۱۶۵۰۰۷​​​​​​​
خانم نوایی
عامل مالی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیریت آموزش های آزاد و پردیس خودگردان دانشگاه
 ۶۶۱۶۵۰۹۳

آقای خوش لهجه
عامل مالی مدیریت امور اداری و مالی، مدیریت امور ساختمان و تاسیسات، دانشکده ها و مراکز، ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، مدیریت پشتیبانی و حوزه ریاست
 ۶۶۱۶۴۸۶۷
آقای مختارزاده
عامل مالی پارک علم و فناوری دانشگاه
داخلی:۱۰۹-۱۰۸
​​​​​​​ ۰۹۱۰۷۲۱۹۴-۵