اداره دفتر داری و تنظیم حساب ها
آقای علی محمدیان
کارشناس اداره دفترداری و تنظیم حساب ها
 تلفن : ۶۶۱۶۴۴۵۷
خانم صادقی
کارشناس مسئول تنظیم حسابها
 تلفن :  ۶۶۱۶۴۴۷۴ 
آقای کریمیان
کارشناس امور مالی

 تلفن :  ۶۶۱۶۴۴۵۲