واحد نقلیه

از جمله وظایف این واحد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • دریافت درخواست های قسمت های مختلف دانشگاه در انجام ماموریت های درون شهری در سطح حوزه ستادی دانشگاه
 • ارائه سرویس به کارکنان در ماموریت های برون شهری
 • ارائه سرویس به دانشجویان به منظور اردوهای دانشجویی برون شهری
 • بازدید و اظهار نظر در مورد نقص فنی خودروهای دراختیار و رفع عیوب آنان
 • نظارت بر اجرای انجام خدمات تعمیرگاهی  از قبیل باطریسازی ، مکانیکی ، آهنگری ، تعویض روغنی ، پنچری و …
 • تایید و یا عدم تایید درخواست های خرید و تعمیراتی
 • اقدام لازم در خصوص بیمه بدنه ، شخص ثالث و عوارض خودروهای دانشگاه
 • نظارت و ثبت هزینه های خرید و تعمیر خودرو های دانشگاه در شناسنامه ی فنی خودرو ها
 • ایجاد و بروز کردن بانک اطلاعاتی کلیه خودرو های تملیکی و قراردادی دانشگاه
 • نظارت بر عملکرد رانندگان بخش خصوص در اختیار
 • انجام و نظارت بازدید های دوره ای خودرو های دانشگاه از لحاظ نظافت ظاهری و فنی

در صورت نیاز به دریافت فرم درخواست خودرو می توانید به قسمت فرم ها مراجعه نماید.