اداره خدمات عمومی

معرفی اداره خدمات عمومی

نظافت و انجام خدمات عمومی بخش اصلی از وظایف به شمار می‌آید و این وظیفه برای گردش کار امری ضروری می‌باشد وظیفه اداره خدمات به گونه ای است که برای اساتید محترم ، دانشجویان و کارمندان محیط ایمن ، زیبا ، دلنشین و فرهبخشی را ایجاد می‌کند به نحوی که با برنامه ریزی علمی شرایط مطلوب را به وجود آورد.

جمله وظایف و خدمات این اداره می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • پاسخگویی به مراجعین در رابطه با درخواست و خدمات
  • تعیین و تفکیک شرح وظایف پرسنل خدماتی
  • نظارت بر عملکرد پیمانکارخدمات ،پسماند و نقلیه دانشگاه
  • اجرای علائم شهری و عملیات خط کشی ترافیکی (شستشوی تابلو های ترافیکی و طرح تزئین)
  • زیبا سازی پردیس اصلی دانشگاه(جمع آوری اموال مازاد و اسقاط، مشخص کردن محل قرار گیری گلدان های ترافیکی و شستشوی مخازن پسماند)
  • نظارت بر عملکرد پرسنل خدماتی دانشکده ها، مراکز و خوابگاه ها (نامه رسانی، پیش خدمتی، پذیرایی و نظافتی)
  • پیش بینی ادوات و لوازم مورد نیاز در بحران
  • نظارت بر اصول اولیه کنترل و نظافت ساختمان ها و اماکن