مراسم عزاداری محرم در دانشگاه صنعتی شریف (تیرماه ۱۴۰۲)