مراسم قرائت دعای پرفیض عرفه در دانشگاه صنعتی شریف (تیرماه 1402)