بازدید سرپرست دانشگاه از خوابگاه متاهلین همزمان با میلاد رسول اکرم (ص)