بازدید رییس دانشگاه صنعتی شریف از روند بازسازی خوابگاه ها

دکتر فتوحی و هیئت همراه از آخرین وضعیت روند توسعه پروژه بازسازی و نوسازی خوابگاه‌های دانشگاه صنعتی شریف بازدید بعمل آورد.