افتتاح ساختمان دانشکده هوافضا با حضور معاون اول رئیس جمهور