اطلاعیه پذیرش داوطلبان امریه

فراخوان  جذب امریه در مدیریت امور بین‌الملل دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعیه شماره دو

اطلاعیه شماره یک

https://edari.sharif.edu/amrie

فراخوان جذب امریه در دانشگاه تهران