آیین معارفه و تکریم رییس دانشگاه صنعتی شریف با حضور وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری