آغاز عملیات اجرایی ساخت استادسرای دانشگاه صنعتی شریف (مهرماه 1402)