آخرین احکام صادره

جدیدترین احکام صادره از سوی رئیس دانشگاه

- دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر علی موسوی را از تاریخ 1402/06/25 برای مدت دو سال به عنوان «مدیر گروه تبدیل انرژی دانشکده مهندسی مکانیک» دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.

- دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر لاله معمارزاده اصفهانی را از تاریخ 1402/07/01 برای مدت دو سال به عنوان «معاون پژوهش و روابط بین‌الملل دانشکده فیزیک» دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.

- دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر محسن فتحی را از تاریخ 1402/06/26 برای مدت دو سال به عنوان «معاون پژوهشی دانشکده مهندسی هوافضا» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

- دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر سعید ادیب نظری را از تاریخ 1402/06/26 برای مدت دو سال به عنوان «مدیر گروه سازه‌های هوایی دانشکده مهندسی هوافضا» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

- دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی فرج‌اله احمدی را از تاریخ 1402/07/06 برای مدت دو سال به عنوان «مدیر امور مالی» دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.

- دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر آزاده کبریایی را از تاریخ 1402/06/26 برای مدت دو سال به عنوان «مدیر گروه پیشرانش دانشکده مهندسی هوافضا» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

- دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر محمود بهمن‌آبادی را از تاریخ 1402/06/26 به عنوان «سرپرست معاونت دانشجویی» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

- دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر مریم کیانی را از تاریخ 1402/06/26 برای مدت دو سال به عنوان «مدیر گروه مهندسی فضایی دانشکده مهندسی هوافضا» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.